KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil5

Prace Filologiczne Tom LII (52) 2007

31.50 zł Na stanie

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2007

Od Redakcji 13
DAGMARA BAŁABANIAK Semantyczne ograniczenia łączliwości intensyfikatorów leksykalnych
15
MAREK BODUSZ „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, czyli Cyprian Kamil Norwid we współczesnej polszczyźnie literackiej 23
MAGDALENA CEPRYŃSKA Synonimy przymiotnika odpowiedzialny – próba weryfikacji propozycji słownikowych
31
KATARZYNA DOBOSZYŃSKA-MARKIEWICZ Co łączy około i bez mała? Kilka uwag o operatorach adnumeratywnych
39
KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Zanim pojawił się obojętny człowiek… Wstęp do analizy semantycznej
51
IZABELA DURAJ-NOWOSIELSKA Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. II
59
MARTA FALKOWSKA Polskie czasowniki winić, obwiniać /obwinić w kontekście angielskiego blame
89
MARIA GŁĄBSKA O uczuciach pół żartem, pół serio. Konceptualizacje ‘miłości’ w utworach Jeremiego Przybory w swietle teorii skryptów językowych Victora Raskina 101
MARTA GUGAŁA Czasownik chcieć jako składnik wyrażeń metatekstowych 113
CELINA HELIASZ Próba rekonstrukcji znaczenia czasownika przemilczeć [coś] (przed [kimś])
123
BEATA KATARZYNA JĘDRYKA Brak mi słów – problemy leksykalne dzieci polonijnych w USA 133
DIANA KARDIS Najpopularniejsze imiona Polaków wileńskich, urodzonych w latach 1945- -1999 w porównaniu z imiennictwem w Polsce 141
ANNA KISIEL Czy głównie i przede wszystkim są równoznaczne?
155
MARIJA KONICKAJA Zarys sytuacji socjolingwistycznej w Wisaginie na Litwie
165
MONIKA KRESA Nazwiska żon i córek w XIX-wiecznej antroponimii pogranicza Mazowsza i Podlasia (na przykładzie parafii Stoczek)
173
EMILIA KUBICKA Cechy składniowe i semantyczne jednostki do syta 189
JOWITA LATKO Małopolskie regionalizmy kulinarne w słownikach języka polskiego 201
DOMINIKA MAFUTALA Cechy semantyczno-składniowe antonimicznych przysłówków odpowiedzialne/ nieodpowiedzialne
211
MAGDALENA MAJDAK Kilka uwag o definicjach w Słowniku warszawskim
223
NATALIA OGRODNIKOWA Uwagi o łączliwości polskiego czasownika częstować i jego rosyjskich odpowiedników 241
MAGDALENA OSTROWSKA Wybrane właściwości języka felietonów prasowych (na przykładzie tygodnika „Wprost”)
249
MAŁGORZATA PASZKO „Help desk pilnie poszukiwany!” – Współczesne anglicyzmy w nazwach zawodów (na podstawie anonsów prasowych) 263
ALDONA ROGOWSKA Etykieta językowa przedstawicieli drobnej szlachty północno-wschodniego Mazowsza 269
BARBARA RUTKOWSKA Świadomość językowa mieszkańców wsi Burzyn w powiecie łomżyńskim 281
MONIKA SMORCZEWSKA Zanikające słownictwo związane z domem na przykładzie badań z rejonu Elbląga – problemy badawcze 291
PIOTR SOBOTKA, JAN ZBRZEŻNY Litania do Najświętszej Marii Panny przyjęta przez Zakon [Kaznodziejów] 301
IZABELA STĄPÓR Ewolucja form mianownikowych liczebników głównych wyższego rzędu (na przykładzie liczebników typu dwieście – pięćset) 339
ANNA STĄSIEK Germanizmy w polszczyźnie XVI wieku 351
MARZENA STĘPIEŃ ‘Oświadczać’ a mówić prawde 359
MAGDALENA STOSIO Profile pojęcia ‘uśmiech’ we współczesnym języku polskim 369
BARBARA SZLACHCIC Próba analizy semantyczno-składniowej słowa czasy 381
ELIZA TARARY Kompetencja frazeologiczna uczniów szkoły podstawowej w zakresie frazeologizmów zoonimicznych 389
JUSTYNA WALCZAK Transfer formy fonicznej na przykładzie gier językowych z fragmentów Ulissesa Jamesa Joyce’a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego 399
MARIOLA WOŁK W stronę semantyki nonsensu 409
ANETA WYSOCKA Szkic do obrazu miłości erotycznej w polszczyźnie 419
MARCIN ZABAWA Współczesny mówiony język polski: ile polszczyzny w polszczyźnie? 433
JOANNA ZAUCHA Typy konstrukcji porównawczych 443
MAGDALENA ŻABOWSKA Jednostki komunikujące wybór odpowiedniego wyrażenia 451
WIOLETA ŻAKIEWICZ Parenteza a zdania z relatywem ‘który’ 461
SEBASTIAN ŻUROWSKI Cechy semantyczne jednostki ktoś słyszy coś

tagi