KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
remnants

Remnants of phrase structure : roots, specifiers and the minimalist syntax

10.50 zł Na stanie

215 stron
ISBN: 978-83-62100-98-9
Rok wydania: 2012
Oprawa: miekka

Monografia „Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers and the Minimalist Syntax” przedstawia problemy związane z wyeliminowaniem schematu X-bar z minimalistycznej teorii składni oraz miejscem i rolą tzw. rdzeni w znaczeniu używanym w teorii Morfolologii Rozdzielonej. W pracy przyjęty jest model obejmujący dwa komponenty, komponent języka naturalnego i komponent pojęciowy. Moduł pojęciowy nie dokonuje rozróżnienia podmiotu i predykatu w składni języka przedmiotowego, pozostawiając to zadanie komponentowi semantycznemu. Znaczenie symboli relacyjnych jako takich jest traktowane jako neutralne co do porządku argumentów; w komponencie pojęciowym porządek ten nadawany jest przez strukturę operacji semantycznych, podczas gdy w komponencie językowym determinowany jest przez strukturę frazową. Struktura frazowa uznana jest także za niezbędną dla leksykalizacji rdzeni, analizowanych jako symbole właściwe komponentowi językowemu, ale powiązane z wyrażeniami komponentu pojęciowego.

„Remnants of Phrase Structure: Roots, Specifiers and the Minimalist Syntax” presents a discussion of problems related to proposals of elimination of the X-bar theory from the minimalist syntax, as well as of issues concerning the place and role of Roots in the Distributed Morphology sense. The dicussion proceeds within the bounds of a model comprising two components, viz. the component of natural language and a conceptual component. The latter does not make the subject-predicate distinction in the syntax of the object language, leaving this task to the semantic component. The meaning of relational symbols is taken to be neutral with respect to the order of arguments, which is imposed in the conceptual component via the structure of semantic operations, whereas in the component of natural language it is determined by phrase structure. The latter is also argued to be indispensable for the lexicalization of Roots, analyzed as symbols proper to the component of natural language, but associated with expressions of the conceptual module.