KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil6

Prace Filologiczne Tom LIII (53 ) 2007

10.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2007

HALINA KARAŚ Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi – z okazji 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej 17
ELŻBIETA ARTOWICZ Kilka uwag o konotacji (na przykładzie wyrazów węgierskich)
19
NIJOLA BIRGIEL Oddziaływanie polszczyzny i potocznego języka litewskiego na morfologię i składnię gwary puńskiej 29
MARIA BOREJSZO Staropolska leksyka kulinarna
37
IWONA BURKACKA O dalszych losach niektórych neologizmów słowotwórczych
49
ANNA CEGIEŁA Jak mówi się o moralności w dyskursie publicznym
57
MAGDALENA CEPRYŃSKA O semantyce pojecia służby
65
WOJCIECH CHLEBDA Tezy o niepamięci zbiorowej
71
JOLANTA CHOJAK O „językowym obrazie” percepcji zmysłowej 79
ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA Pluralia tantum w opisie nazw własnych 87
БOЖO ЋOPИЋ Ћypo и/или Ћypa
93
MAREK CYBULSKI Językowe wykładniki etnocentryzmu w polszczyźnie XVI-XVII wieku 103
STANISŁAW CYGAN Jeszcze o prześmiewaniu gwary 111
MIROSŁAW DAWLEWICZ Metaforyzacja nazw własnych w polskiej publicystyce społeczno-politycznej na Litwie
127
GRZEGORZ DĄBKOWSKI Słownictwo muzyczne w M. Arcta słowniku ilustrowanym języka polskiego
137
WANDA DECYK-ZIĘBA Nazewnictwo rosyjskie w słowniku geograficznym Karpińskiego
143
KAZIMIERZ DŁUGOSZ Językowy obraz diabła w przysłowiach 153
KRYSTYNA DŁUGOSZ-KURCZABOWA Senat i wyrazy pokrewne w języku polskim 159
KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Pracowici sa˛ ws´ro´d nas! Rozwaz˙ania semantyczno-składniowe o przymiotniku pracowity
165
IZABELA DURAJ-NOWOSIELSKA Czy żebym mógł powiedzieć, że ktoś obraził X-a, X musi poczuć się obrażony? (i inne pytania o czasownik obrażać / obrazić)
173
ANNA DUSZAK Lingwistyka, filologia i nauki społeczne: kilka uwag o zmieszaniu dyscyplin 183
MARIA FILINA Pierwsze przekłady sonetów Adama Mickiewicza w języku gruzińskim i poematu Szoty Rustawelego na polski
189
ALEKSANDER GADOMSKI O кoдoвoм пoдхoде к изyчению pелигиoнoгo языка 197
STANISŁAW GAJDA Język polski we współczesnej europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej 205
JUSTYNA GARCZYŃSKA Akcentowana samogłoska [a] w mowie Polek z Kazachstanu 215
KINGA GEBEN Typy innowacji słownikowych w języku inteligencji polskiej na Wileńszczyźnie 223
ZBIGNIEW GREŃ Język młodzieży z Zaolzia w Internecie 231
MACIEJ GROCHOWSKI O szyku neutralnym i nacechowanym w języku polskim. Trudności z ustalaniem opozycji 241
MAGDALENA HORODEŃSKA-OSTASZEWSKA Niektóre słownikowe rozstrzygnięcia definicyjne w odniesieniu do nazw osłób 253
HANNA JADACKA Homonimia i homonimy w opisie leksykograficznym – teoria i praktyka 269
HALINA KARAŚ Rosyjskie zapożyczenia formalnosemantyczne w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza 279
ALINA KĘPIŃSKA Frekwencja jako przyczyna zmian językowych. Na marginesie poglądów Witolda Mańczaka 291
ALEKSANDER KIKLEWICZ Pragmatyczne aspekty kodowania informacji w języku (I) 301
KRYSTYNA KLESZCZOWA <Bardzo> podobne, a jednak inne. Z historii polskich wykładników intensywności cechy 315
TOMASZ KORPYSZ Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru? Kilka uwag o „komicznej” antroponimii Norwida 323
BARBARA KRYŻAN-STANOJEVIĆ Język – Historia – Kultura Stanisława Dubisza jako podręcznik boloński 331
RAFAŁ KUPISZEWSKI Wybrana problematyka unicka w polskiej prozie powieściowej przełomu XIX i XX wieku (perspektywa ekumeniczna) 337
WŁADYSŁAW KUPISZEWSKI Słownictwo meteorologiczne i astronomiczne w utworach Marii Rodziewiczówny 343
MAGDALENA ŻABOWSKA Jednostki komunikujące wybór odpowiedniego wyrażenia 451
EWA LIPIŃSKA Między emigracją a Polonią – pierwsze pokolenie polonijne 355
MAŁGORZATA B. MAJEWSKA Homonimy w tekstach 365
MAŁGORZATA MARCJANIK Grzecznościowe prawa i obowiązki kobiet w świetle podręczników savoir- -vivre’u XX i XXI wieku 373
JOLANTA MĘDELSKA Na tamty świat, o drugiej godzinie, piąta szkoła średnia i in. O potrzebie rejestrowania i analizowania wszystkich cech polszczyzny północnokresowej 379
MAGDALENA MITREVA Zróżnicowane definiowanie języków współczesnego świata w odmiennych kontekstach komunikacyjnojęzykowych 393
JERZY MOLAS „Słownik języka czy język słownika?” 397
ГАЛИНА П. НЕЩИМЕНКО Несколько замечаний по поводу заимствований и их адаптации в языкереципиенте 409
BOGUSŁAW NOWOWIEJSKI Polska gwara okolic Drohiczyna na przełomie XIX i XX wieku 419
JAROSŁAW PACUŁA Faktograficzna wartość słownictwa więźniów oświęcimskich 427
ANNA PAJDZIŃSKA Wiersz – złożony sens 437
AGNIESZKA E. PIOTROWSKA Czy można się zdziwić, nie zobaczywszy? – rodzina wyrazów dziw, dziwić się w dawnej polszczyźnie 445
JERZY PODRACKI Niemcy i Niemcy 455
JÓZEF PORAYSKI-POMSTA Kilka uwag o zapożyczeniach leksykalnych z języka francuskiego 461
JADWIGA PUZYNINA O niektórych aspektach opisu słownikowego wyrazów 469
ELŻBIETA RUDNICKA-FIRA Najpopularniejsze imiona żeńskie w średniopolskich dokumentach krakowskich przejawem trwałości tradycji i kultury 479
KRYSTYNA RUTKOWSKA Z zagadnień chronologii zapożyczeń litewskich w gwarach polskich z terenu Litwy 487
ANNA SERETNY Quo vadis, lexicographia paedagogica? 503
ELŻBIETA SĘKOWSKA Obrazy miast europejskich utrwalone w Dyjariuszu podróży hiszpańskiej… (1768) Juwenalisa Charkiewicza 513
ZYGMUNT SIBIGA Niektóre problemy kształcenia sprawności językowej uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych 521
JERZY SIEROCIUK Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny 527
ALDONA SKUDRZYK Zerwany kontrakt? Rozumienie wyrazów i tzw. luka pokoleniowa w kontekście współczesnych przemian kulturowych 535
PIOTR SOBOTKA Staro- i nowotestamentowe źródła judeochrześcijańskiego pojęcia nadziei – preliminaria 543
URSZULA SOKÓLSKA Elementy retoryczne w Drodze do zupełnej wolności Łukasza Górnickiego 557
IZABELA STĄPOR Dystrybucja liczebników zbiorowych w XVII wieku w świetle źródeł słownikowych 567
MARZENA STĘPIEŃ O rozwoju znaczeń epistemicznych we współczesnej polszczyźnie na przykładzie czasownika ktoś głosi, że_ 579
JUSTYNA SURACKA Rola wielkiej litery w tekście literackim a XIX-wieczne normy ortograficzne (na podstawie przekładów opowiadania M. Gogola Zapiski sumasšedšego) 595
ЕЛЕНА С. СУРКОВА Понятие „Кирилло-Мефобиевская филолозическая школа” в лингвоисториографическом аспекте 605
BARBARA SZLACHCIC O konstrukcjach cały czas i przez cały czas. Różnice i podobieństwa 619
KATALIN TÖRÖK Polonizmy w języku wegierskim 629
MAGDALENA TRYSIŃSKA Problemy z nauczaniem słowotwórstwa na podstawie wybranych podręczników gimnazjalnych 637
НИЙОЛЕ ТУОМЕНЕ Общая характеристика ономастики ромашканского ареала 645
BOGDAN WALCZAK Dwie uwagi o dialogu Jana Seklucjana Student 665
JUSTYNA WALCZAK Strategia reinterpretacji etymologicznej jako mechanizm gier językowych w powieści Ulysses Jamesa Joyce’a 675
JACEK WARCHALA Perswazja i prawda w tekście reklamowym 683
KRYSTYNA WASZAKOWA Wariantywne postaci neologizmów w świetle adaptacyjnej funkcji słowotwórstwa 691
ELŻBIETA WIERZBICKA-PIOTROWSKA Argumentumad absurdum jako chwyt wykorzystywany w manipulacji językowej 701
IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA Trzy wydania pieśni Mikołaja Reja …Coż chcesz czynić moj miły człowiecze w kontekście problematyki normalizacji szesnastowiecznego języka literackiego 713
MARIA WOJTAK Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu 735
BEATA ZALUZA Innowacje regionalne w felietonach wileńskiego „Słowa” 745
ZOFIA ZARON Rodzaj – wichrzycielem ‘składni’ ? 751
URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK Nowy dialog w nowym medium 765

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl