KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil3

Prace Filologiczne Tom XLIX (49) 2004

10.80 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2004

Spis treści:

Mirosław Bańko Popularne słowniki w popularnej prasie. Przyczynek do społecznego obrazu słownika 7
Nijola Birgiel Niektóre aspekty w badanich pogranicza polsko-litewskiego
27
J. E. M. Clarke Parallel Forms in Ukrainian: the Verb
31
Anna Dąbrowska-Kamińska Rodzaj rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego
41
Kazimierz Długosz Biblijna szata napisów nagrobnych
61
Karolina Domańska Życiorys językowy Ignacego Domeyki (na podstawie Moich podróży. Pamiętników wygnańca)
83
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk Uwagi o konstrukcjach elektywnych
95
Izabela Duraj-Nowosielska Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. I 109
Maksym Duszkin Określenia liczbowe: nazwy zbiorów vs nazwy jednostek 131
Maria Kabata Funkcja leksemów nacechowanych stylistycznie w poezji kapłańskiej
139
Diana Kardis Zmiany nazw ulic i zaułków Starego i Nowego Miasta w Wilnie (na podstawie map z lat 1935, 1977 oraz 2000 151
Helmut Keipert August Ludwig Schlozer i Słownik języka polskiego S. B. Lindego 167
Alina Kępińska Zapomnieć się względem Boga i swego męża – drobiazg o zmianach leksykalno-styli stycznych
179
Alina Kępińska Mianownikowe konstrukcje składniowe z liczebnikiem w Rozmyślaniu przemyskim
207
Piotr Klimczak Pisownia wielką lub małą literą w zakresie słownictwa kościelno-religijnego
237
Władysław Kupiszewski Język i styl powieści J. Abramowa-Newerlego Lwy wyzwolone. 251
Ewelina Kwapień Kręgi tematyczne słownictwa politycznego i społecznego 259
Magdalena Majdak Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa w największych powojennych słownikach języka polskiego
283
Małgorzata Ewa Majewska Porównania w Urodzie życia Stefana Żerom-skiego (Materiał badawczy z objaśnieniami)
317
Aneta Majkowska Układ linearny składników rozbudowanej grupy przymiotnikowej w polszczyźnie mówionej 347
Grzegorz Majkowski Kohezja zaimkowa w dokumentach życia społecznego okresu Oświecenia
357
Agnieszka Piotrowska Etymon *MEN w zapożyczeniach w języku polskim 371
Laura Polkowska Wykładniki językowe argumentacji erystycznej na przykładzie przemówień sejmowych posłów Ligi Polskich Rodzin 401
Dorota Krystyna Rembiszewska Wahania rodzaju rzeczowników w gwarach Mazowsza i Podlasia 417
Krystyna Rutkowska Lituanizmy leksykalne w gwarach polskich na obszarze igalińsko-jezioroskim 427
Grzegorz Seroczyński Frazeologia biblijna w kazaniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego 437
Janusz Siatkowski Słowiańskie nazwy ‚garncarza’ w świetle materiałów gwarowych i historycznych 453
Natalia Siudzińska Problemy z fleksją nazw miejscowości rodzaju żeńskiego 477
Justyna Tomczak Onomastyka w tłumaczeniu angielskiej literatury dla dzieci na przykładzie utworów L. Carrolla i A.A. Milne’a 485
Wioleta Żakiewicz Słów kilka o ‚co który’ 493

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl