KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
fil2

Prace Filologiczne Tom XLVIII (48) 2003

10.80 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2003

Spis treści:

Mirosław Bańko Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny
7
Janusz S. Bień O pierwszym rozbiorze polszczyzny, Radzie Języka Polskiego i normalizacji
33
Magdalena Danielewiczowa Problemy tekstowej koordynacji wyrażeń epistemicznych. Czasownik we współdziałaniu z partykułą
63
Anna Dąbrowska-Kamińska Kategoria rodzaju rzeczowników ukraińskich i polskich zapożyczonych z języka francuskiego
73
Wanda Decyk Masovita jako źródło poznania gwary mazowieckiej
81
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk Wyrażenia referencjalne w funkcji przydawki predykatywnej (na przykładzie wyrażenia jeden z)
91
Izabela Duraj-Nowosielska Uwagi o semantyce wyrażeń zawierających słowo kusić (W związku z artykułem Moniki Czekańskiej O strukturze predykatowo-argumentowej czasownika „kusić’, „Prace Filologiczne” XLVII)
99
Maksym Duszkin Dokładniej o dokładności: „zaokrągloność” dokładnych określeń ilościowych 133
Й. O. Dзендзелiвський Матеріaли до історії польської та слов’янської філологіі.
XI (ч. 1). Вибране листування Я. Бoдуена де Куртене з Я. Карловичем
143
Justyna Garczyńska Wpływ akcentu na barwę samogłosek ustnych w języku Polaków w Kazachstanie
223
Kinga Geben Wielowyrazowe kalki leksykalne z języka rosyjskiego w języku uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie 237
Elżbieta Kaczmarska Związki frazeologiczne o tematyce marynistycznej w języku polskim na tle porównawczym innych języków słowiańskich 251
Halina Karaś Zmienność, wariantywność i wielokulturowość antroponimii południowej Wileńszczyzny w XVIII-XIX wieku
259
Alina Kępińska Kształtowanie się kategorii męsko- i niemęskoosobowości w Rozmyślaniu przemyskim
281
Elżbieta Krasnodębska Zaimki pytajne w języku polskim i bułgarskim – opis syntaktyczny i semantyczny
325
Władysław Kupiszewski Wyrazy gwarowe w znaczeniu ‚bić’, ‚uderzać’ 337
Tomasz Kurdyła Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią? 345
Aneta Majkowska O strukturze linearnej grup nominalnych w polszczyźnie oficjalnej (na materiale wystąpień sejmowych z końca XX wieku)
357
Natalia Mažulis-Siudzińska Wybór form dopełniacza plurale tantum nazw miejscowości na tle rzeczowników pospolitych
371
Ewa Rudnicka Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej 391
Grzegorz Seroczyński Innowacje frazeologiczne w kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski
417
Janusz Siatkowski Językowe wpływy niemieckie w VIII tomie Atlasu ogólnosłowiańskiego (Z uwzględnieniem materiałów pozaatlasowych) 435
Janusz Siatkowski, Dorota Krystyna Rembiszewska O możliwościach prezentowania zróżnicowania leksykalno-morfologicznego na mapach Atlasu ogólnosłowiańskiego 473
Zofia Zaron Oddziaływania składniowe 479
Wioleta Żakiewicz ‚Który’ – jeden leksem, czy więcej? 499
Andrzej Bogusławski Profesor Kristine Heltberg (1924-2003) 513

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl