KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wiek_os_28

Wiek oświecenia „Podróż” T.28

21.60 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2012
Oprawa: miekka

Spis treści:

François Moureau, Avant-propos 9
Wstęp 11
Introduction 13
Artykuły i rozprawy
Jean-Michel Racault, Bernardin de Saint-Pierre voyageur. Pérégrinations politiques et quête de soi 17
Summary 41
Resume 42
Grzegorz Zając, Węgierski a Niemcewicz – dwie Ameryki oświeconych 43
Summary 54
Resume 54
Alain Guyot, Quelle « littérature de voyage » á la fin des Lumières ? L’exemple des récits consacrés á la vallée de Chamonix 56
Summary 71
Resume 71
Dominique Triaire, De la « difficulté de s’entendre », ou l’apparition de l’imbécile 72
Summary 83
Resume 83
Paweł Kaczyński, Motyw podróży w dramacie polskim czasów stanisławowskich 84
Summary 109
Resume 109
Marcin Cieński, Podróżowanie w XVIII wieku jako przedmiot współczesnej refleksji badawczej. Kilka uwag 111
Summary 121
Resume 121
Wojciech Kaliszewski, Profesor Janusz Maciejewski 1930-2011 123
Noty o autorach 127
Recenzje, omówienia, noty
Johanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przełożył i objaśnił Tadeusz Kruszyński, ilustracje wybrała Kalina Zabuska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, seria „Biblioteka Gdańska”, Gdańsk 2010 [Piotr Kąkol] 225
Krasicki dopełniony. Rec.: Zbigniew Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Magdalena Górska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011 [Roman Doktór] 131
Francuski teatr w oczach cudzoziemca: o polskiej edycji Uwag Niemca Wilhelma von Humboldta. Rec.:Wilhelmvon Humboldt, Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Przekład, wstęp, opracowanie i przypisy Marek Dębowski. Theatroteka: źródła i materiały do historii teatru, t. 12, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010 [Berenika Palus] 142
Na toż samo [Izabella Zatorska] 147
Filhellena rozważania o polityce. Rec.: Adam Czartoryski, Rozważania o dyplomacji. Przełożył Jan Maria Kłoczowski. Reforma dyplomacji i legitymizm narodów: studium,Marek Kornat,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011 [Jarosław Czubaty] 148
Dawne testamenty we współczesnych badaniach nie tylko polskiej kultury i mentalności XVIII wieku. Rec.: Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opracowała Ewa Danowska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011 [Agata Roćko] 152
Problemy recepcji twórczości Jędrzeja Świderskiego. Rec.: Jędrzej Świderski, Utwory poetyckie. Antologia. Wybór, opracowanie, wstęp Roman Dąbrowski, Studia dziewiętnastowieczne. Kolekcja II, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 [Paweł Pluta] 158
Oświecenie w oczach myśliciela konserwatywnego. Rec.: Eric Voegelin, Od oświecenia do rewolucji,przeł. L. Pawłowski, wstęp P. Śpiewak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 [Kamil Popowicz] 166
Podróże a myśl filozoficzna Johna Locke’a. Rec.: Ann Talbot, The Great Ocean of Knowledge: the Influence of Travel Literature on the Work of John Locke, Brill, Leiden 2010 [Wojciech Sajkowski]. 172
Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach. Rec.: Agnieszka Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 [Agata Roćko] 176
Wenecka „wojna teatrów” na kartach powieści. Rec.: Valeria G.A. Tavazzi, Il romanzo in gara. Echi delle polemiche teatrali nella narrativa di Pietro Chiari e Antonio Piazza, prefazione di Piermario Vescovo, Bulzoni Editore, Roma 2010 [Jolanta Dygul] 182
O kulturze politycznej Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Rec.: Jerzy Łukowski, Disorderly Liberty. The political culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century, Continuum, London 2010 [Łukasz Galas] 188
Ważny krok w pracach nad funkcjonowaniem administracji magnackiej. Rec.: Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010 [Jerzy Dygdała] 191
Czego nie dowiadujemy się z książki o życiu codziennym osiemnastowiecznego Londynu. Rec.: Piotr Napierała, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2010 [Kazimierz Maliszewski] 199
O roku owym (ale nie tym). Rec.: Rok 1809 w literaturze i sztuce, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Małgorzata Chachaj,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Obrazy Kultury Polskiej), Lublin 2011 [Jacek Wójcicki] 203
Monteskiusza „szczęście jedynie w przestrzeni…” – antropologiczne horyzonty nowoczesnej biografistyki. Rec.: Paweł Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 [Barbara Judkowiak] 209
Kwestie przyjemności w XVIII wieku – rozpoznania, idee, spełnienia. Rec.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. Teresa Kostkiewiczowa, Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia nr V, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011 [Artur Ziontek] 219
Polski wkład do badań nad muzyczną myślą Rousseau. Rec.: Zbigniew Skowron, Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 [Alina Żórawska-Witkowska] 233
Czytanie Kniaźnina – czytanie Kniaźninem. Rec.: Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego,Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010 [Elżbieta Z. Wichrowska] 240
Solidna porcja nowej wiedzy o oświeceniowych Puławach. Rec.: Alina Aleksandrowicz, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Literatura i obyczaj, Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2011 [Teresa Kostkiewiczowa] 246
Wokół studiów nad wiekiem oświecenia. Rec.: Teresa Kostkiewiczowa, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 [Irena Kadulska] 252
Krasicki jako pre-Gombrowicz? Rec.: Roman Doktór, Krasicki nasz powszedni, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 [Ewa Zielaskowska] 259
Pierwsza książka o Niemcewiczowskiej wizji Ameryki. Rec.: Elwira Jeglińska, Między marzeniem a rzeczywistością. Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010 [Grzegorz Zając] 267
Nad nową książką o dramatach Niemcewicza. Rec.: Ewa Szczepan, Pogrobowiec oświecenia czy nowator? Dziewiętnastowieczna twórczość dramatyczna Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, T. 757 (DCCCXXXI), Szczecin 2011 [Grzegorz Zając] 273
Uwagi nad życiem, czyli przestrogi dla Polski. Rec.: Janusz Skodlarski, Nowe spojrzenie na poglądy i działalność Stanisława Staszica,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 [Jacek Wójcicki] 279

 

tagi

Możesz lubić także…

Produkt chwilowo niedostępny

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl