KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_18

Blind Merge Strengthening the No Tampering Condition

10.50 zł Na stanie

449 stron
ISBN: 978-83-62100-37-8
Rok wydania: 2011

Monografia poświęcona jest współczesnym propozycjom teoretycznym formułowanym w ramach Programu Minimalistycznego. Jej podstawowym celem jest prześledzenie konsekwencji teoretycznych mocnego sformułowania minimalistycznej Zasady Nieingerencji, ograniczającej zestaw operacji Wąskiej Składni do operacji Scalanie, niezdolnej do operowania na cechach obiektów składniowych i działającej na ślepo. Przyjęcie takiej hipotezy ma daleko idące skutki dla całej architektury teorii ze względu na fundamentalny charakter operacji Scalanie. Ścisłą Składnię uznaje się za komponent odpowiedzialny jedynie za konkatenację obiektów generowanych przez niezależne komponenty kognitywne, co prowadzi do modyfikacji teorii przypadka morfologicznego, teorii wiązań i teorii przemieszczenia. Szereg proponowanych rozwiązań dotyczy mechanizmów leksykalizacji struktur składniowych i teorii parametrycznego zróżnicowania języków.

„Blind Merge. Strengthening the No Tampering Condition” explores theoretical consequences of a strengthened version of the No Tampering Condition, a principle assumed in current versions of generative linguistics known as the Minimalist Program, which leads to a reduction of the set of operations available in Narrow Syntax to the operation Merge alone, unable to access and operate on features of syntactic objects, hence working `blindly’. Such a hypothesis has profound consequences for the architecture of the entire theoretical framework, given the fundamental nature of the operation Merge. It is argued that the unique task of Narrow Syntax is to concatenate objects generated by indepedent cognitive components, which necessitates changes affecting case theory, binding theory, and the theory of movement. Several modifications are also proposed with respect to mechanisms of lexicalization of syntactic structures and the theory of parametric variation.

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl