KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_20

Cognitive Ascent: minimalist syntax from below

5.25 zł Na stanie

183 stron
ISBN: 978-83-62100-65-1
Rok wydania: 2011

Monografia „Cognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below” przedstawia wstępną analizę roli i miejsca języka w hierarchii zdolności poznawczych człowieka z punktu widzenia Programu Minimalistycznego. Analiza przebiega w trzech etapach. Najpierw moduł rejestracji danych zmysłowych poddany jest wstępnej formalizacji przy pomocy języka formalnego uwzględniającego jedynie własności niezbędne do formalizacji operacji na poziomie prekognitywnym. Następnym etapem jest przedstawienie hipotez dotyczących roli modułu protokonceptualnego, którego zadaniem jest organizacja danych zmysłowych i ich kategoryzacja; wyrażenia i struktury powstające w tym module są przekazywane do modułu języka naturalnego. Autor sugeruje, że wyrażenia takie są określone jako proto-czasowniki, proto-rzeczowniki lub proto-przymiotniki już przed włączeniem w struktury składniowe. Ostatnim szczeblem hierarchii jest moduł języka naturalnego, modelowany przy pomocy języka formalnego o rozszerzonym alfabecie i zasobie operacji. Główne innowacje umożliwiające powstanie składniowych kategorii funkcyjnych to obecność zmiennych typów innych niż typy podstawowe, dostępność redukcji beta oraz wymóg endocentryczności. Analiza ta zastosowana jest do obecnego modelu cyklicznej derywacji fazami.

Cognitive Ascent: Minimalist Syntax from Below develops a preliminary analysis of the role and place of the human language faculty in the hierarchy of human cognitive faculties from a minimalist point of view. The analysis proceeds in three stages. First, the module of sensory registration is subject to a tentative formalization with the help of a formal language exhibiting only properties necessary for operations at a precognitive stage. The next step consists in providing a hypothesis about the role of the protoconceptual module, whose task is to organize and categorize sensory data; expressions and structures generated by this module are supposed to be handed over to the module of the natural language. It is hypothesized that proto-nouns, proto-verbs and proto-adjectives are categorized as such already before entering syntactic derivation. The last level in the hierarchy consists in the module of natural language, modelled with a formal language using an extended alphabet and more operations than lower levels. The main innovations which allow syntactic functional categories to emerge, are the presence of variables of functional types, availability of beta reduction and the endocentricity requirement. The analysis is applied to the current model of cyclic phasal derivation.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl