KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
filmowa stylizacja gwarowa okładka

Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabularnych (1936-2012)

42.00 zł Na stanie

484 stron
ISBN: 978-83-65667-97-7
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

rec 1

rec 2

SPIS TREŚCI

Wstęp
Część I
Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne
Rozdział I. Medialna odmiana filmowa jako przedmiot badań interdyscyplinarnych 
1.1. Terminologia
1.2. Przegląd podejmowanych zagadnień badawczych i metody ich badań
1.2.1. Nazwy własne
1.2.2. Związki frazeologiczne
1.2.3. Komizm i humor językowy
1.2.4. Akty mowy i strategie komunikacyjne
1.2.5. Odbiór i recepcja języka bohaterów filmowych
1.2.6. Językowy i medialny obraz świata
1.2.7. Idiolekty bohaterów filmowych i idiostyle ich twórców
1.2.8. Wielojęzyczność
1.2.9. Wulgaryzmy
1.2.10. Potoczność w języku
1.2.11. Archaizacja
1.2.12. Stylizacja gwarowa
1.2.13. Podsumowanie
Rozdział II. Filmowa stylizacja gwarowa – definicja i metody badawcze 
2.1. Pojęcia stylu, stylizacji i stylizacji językowej w badaniach literaturoznawczych, językoznawczych i filmoznawczych
2.2. Procesualność
2.3. Tekst
2.4. Styl tekstu poddawanego stylizacji
2.5. Kanał
2.6. Podstawa stylizacyjna i wykładniki stylizacji
2.7. Autorzy
2.8. Nadawcza kompetencja stylizacyjna
2.9. Cele i skutki stylizacji
2.10. Odbiorca i odbiorcza kompetencja stylizacyjna
2.11. Filmowa stylizacja gwarowa – definicja, cele i metody badawcze
2.12. Schemat postępowania badawczego
Rozdział III. Charakterystyka i zasady doboru materiału 
Rozdział IV. Język mieszkańców przedwojennego Lwowa na tle polszczyzny południowokresowej – charakterystyka podstawy stylizacyjnej 
4.1. Polszczyzna południowokresowa – zagadnienia ogólne
4.2. Gwara miejska (dialekt miejski) Lwowa i jego użytkownicy
4.3. Fonetyka
4.4. Fleksja
4.5. Słowotwórstwo
4.6. Składnia
4.7. Leksyka i frazeologia
4.8. Antroponimy
Część II
Analiza materiału
Rozdział V. Filmy Michała Waszyńskiego 
5.1. Będzie lepiej (1936), Włóczęgi (1939)
5.1.1. Twórcy 162
5.1.2. Lwowski bałak w literackiej wersji Dialogów Szczepka i Tońka
5.1.3. Będzie lepiej
5.1.4. Włóczęgi
5.1.5. Stylizacja językowa w tekście literackim i filmowym – porównanie
5.1.6. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
5.2. Bohaterowie Sybiru
5.2.1. Język jako narzędzie charakterystyki postaci
5.2.2. Wykładniki filmowej stylizacji gwarowej –
analiza jakościowo-ilościowa
5.2.3. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
5.3. Wieka droga
5.3.1. Język jako narzędzie charakterystyki postaci
5.3.2. Wykładniki filmowej stylizacji gwarowej – analiza jakościowo-ilościowa
5.3.3. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
5.4. Podsumowanie
Rozdział VI. Seriale Polskie drogi i Dom 
6.1. Twórcy
6.2. Polskie drogi
6.2.1. Nazwy własne
6.2.2. Język jako narzędzie charakterystyki postaci bohatera serialu Polskie drogi
6.2.3. Wykładniki stylizacji w scenopisie – analiza ilościowo-jakościowa
6.2.4. Wykładniki stylizacji w serialu – analiza ilościowo-jakościowa
6.2.5. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
6.2.6. Stylizacja językowa w tekście literackim i filmowym – porównanie
6.3. Dom
6.3.1. Język jako narzędzie charakterystyki postaci
6.3.2. Nazwy własne
6.3.3. Wykładniki stylizacji w scenopisach – analiza ilościowo-jakościowa
6.3.4. Wykładniki stylizacji w serialu – analiza ilościowo-jakościowa
6.3.5. Stylizacja językowa w tekście literackim i filmowym – porównanie
6.3.6. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
6.4. Indywidualizacja języka postaci Adaśka, Tolka i Szczepana
Rozdział VII. Przeprowadzki 
7.1. Fabuła, bohaterowie i znaczenie języka w ich konstrukcji
7.2. Twórcy
7.3. Nazwy własne w funkcji wspomagającej stylizację językową
7.4. Wykładniki stylizacji – analiza ilościowo-jakościowa
7.5. Indywidualizacja języka bohaterów
7.6. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
Rozdział VIII. W ciemności 
8.1. Fabuła i bohaterowie filmu
8.2. Geneza filmu i pierwowzory filmowych postaci
8.3. Twórcy
8.4. Nazwy własne w funkcji wspomagającej stylizację językową
8.5. Stylizacja językowa w scenariuszu
8.5.1. Uwagi wstępne
8.5.2. Wykładniki stylizacji – analiza ilościowo-jakościowa
8.5.3. Indywidualizacja języka bohaterów
8.6. Stylizacja językowa w filmie
8.6.1. Wykładniki stylizacji – analiza ilościowo-jakościowa
8.6.2. Indywidualizacja języka bohaterów
8.7. Odmiana, kategoria, gatunek, typ i funkcje stylizacji
8.8. Stylizacja językowa w scenariuszu i filmie – porównanie
Część III
Filmowy bałak z perspektywy odbiorców
Rozdział IX. Odbiór i ocena efektów filmowej stylizacji gwarowej na lwowski bałak (na wybranych przykładach)
9.1. Wyniki badań ankietowych
9.1.1. Ankieta
9.1.2. Grupa badawcza
9.1.3. Identyfikacja geograficzna języka bohaterów i jego autentyczność
9.1.4. Wykładniki filmowej stylizacji gwarowej w odbiorze widzów
9.1.5. Spontaniczne wypowiedzi na temat języka bohaterów filmów
9.2. Wypowiedzi użytkowników forów portalu Filmweb.pl na temat języka bohaterów dramatu W ciemności
Zakończenie 
Bibliografia 
Aneks 1. Wykaz i liczba notowań wykładników gramatycznych
wykorzystanych w analizowanych filmach
Aneks 2. Wykaz wykładników leksykalno-frazeologicznych
wykorzystanych w analizowanych filmach
Wykaz skrótów 
Indeks nazwisk 
Dialect Stylization in Film on the Example of the Application of Lviv Balak in Polish Feature Films (1936-2012). Summary
Кинематографическая диалектная стилизация на примере львовского говора «балака» в польских художественных фильмах (1936-2012). Резюме

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl