KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
large_Formacje-ekspresywne

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim

36.75 zł Na stanie

242 stron
ISBN: 978-83-64111-27-3
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Bel Studio

Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych)

Książka jest poświecona derywatom ekspresywnym, motywowanym przez rzeczowniki pospolite, nazywające osoby. Rzeczowniki te sa wyjątkowo ważne w naszych codziennych kontaktach, a przy tym stanowią liczną grupę leksykalną. Monografia stanowi próbę uporządkowania mechanizmów słowotwórczych, regulujących tworzenie formacji ekspresywnych od nazw osobowych we współczesnej polszczyźnie.
Podstawę materiałową pracy stanowią nie tylko formacje ekspresywne od nazw osobowych, ale również przykłady użycia tego typu formacji w wypowiedzi. Na szczególna uwagę w analizowanym materiale zasługują te nazwy osobowe, które motywują liczne formacje ekspresywne za pomoca nieproduktywnych formantów, jak np. nazwy gatunkowe oraz nazwy wskazujące na stopień pokrewieństwa i powinowactwa.

Fragment publikacji w formacie pdf:

http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Formacje_ekspr_fragment.pdf

 

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

Część I, teoretyczna

1. STAN BADAŃ

1.1. Słowotwórstwo rzeczownika

1.2. Prace poświęcone derywatom ekspresywnym

2. EKSPRESYWNOŚĆ W JĘZYKU

2.1. Formacje ekspresywne odrzeczownikowe

2.2. Podstawowe trudności w opisie formacji ekspresywnych odosobowych

2.2.1. Formacje deminutywne i augmentatywne jako wykładniki ekspresywności

2.2.2. Formacje derywowane od nazw istot młodych

2.2.3. Formanty homonimiczne czy polisemiczne?

2.2.4. Okazjonalizmy i formacje

2.2.5. Nazwy pokrewieństwa

2.2.6. Synchronia a diachronia

Część II, analityczna

WPROWADZENIE

METODOLOGIA

1.1. Podstawowe pojęcia

1.2. Kryteria opisu słowotwórczego

1.3. Środki morfologiczne i morfonologiczne wykorzystywane w derywacji słowotwórczej

1.4. Przegląd formantów sufiksalnych

2. MATERIAŁOWA PODSTAWA PRACY

3. OPIS MATERIAŁU

I. Nazwy męskoosobowe

I.1. Nazwy męskoosobowe z końcówką zerową w mianowniku liczby pojedynczej

I.2. Nazwy męskoosobowe z końcówką -a w mianowniku liczby pojedynczej

II. Nazwy rodzaju żeńskiego z końcówką -a w mianowniku liczby pojedynczej

III. Nazwy dwurodzajowe z końcówką -a w mianowniku liczby pojedynczej

IV. Nazwy osobowe z końcówką -o i -ę w mianowniku liczby pojedynczej

IV.1. — z końcówką -o w mianowniku liczby pojedynczej

IV.2. — z końcówką -ę w mianowniku liczby pojedynczej

V. Formacje kłopotliwe

V.1. Nazwy relacji rodzinnych

V.1.1. Nazwy stopni pokrewieństwa w linii prostej

V.1.2. Nazwy stopni pokrewieństwa w linii bocznej

V.1.3. Nazwy powinowactwa rodzinnego

V.2. Nazwy gatunkowe i inne

WNIOSKI KOŃCOWE

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA MATERIAŁOWE

SUMMARY

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl