KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Język polski pogranicza… okładka

Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych

26.25 zł Na stanie

400 stron
ISBN: 978-83-65557-66-3
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

okł 2

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

I.1. Stan badań nad polszczyzną pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego

I.2. Zasięg eksploracji terenowej. Charakterystyka badanych miejscowości

I.2.1. Geograficzny zasięg badań

I.2.2. Liczebność badanych miejscowości

I.2.3. Charakterystyka zbadanych miejscowości ze względu na udział Polaków i funkcjonowanie w nich polszczyzny

I.3. Charakterystyka informatorów

I.4. Metody badań i opisu zjawisk językowych

I.5. Podstawa materiałowa. Korpus tekstów

I.6. Frekwencja wybranych cech językowych w tekstach z obszaru jezioroskiego i ignalińskiego − uwagi wstępne

I.7. Kwestie terminologiczne

Rozdział II. HISTORIA REGIONU I SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ NA TLE PRZEMIAN NARODOWOŚCIOWYCH NA LITWIE

II.1. Z dziejów przynależności terytorialno-administracyjnej obszaru jezioroskiego i ignalińskiego (II połowa XIX wieku − początek XXI wieku)

II.2. Polacy na Litwie na tle innych grup narodowych − liczebność, zmiany

II.3. Obszar jezioroski i ignaliński na Litwie jako część dawnej enklawy polskojęzycznej

II.4. Przemiany narodowościowe w rejonie ignalińskim i jezioroskim w XX wieku i ich przyczyny. Polacy w rejonie ignalińskim i jezioroskim

II.4.1. Przemiany narodowościowe w rejonie jezioroskim i ignalińskim w XX wieku

II.4.2. Przyczyny przemian narodowościowych i wywołane nimi zmiany sytuacji socjolingwistycznej

Rozdział III. SYTUACJA SOCJOLINGWISTYCZNA

III.1. Język a tożsamość narodowa mieszkańców

III.1.1. Tożsamość a język w świetle wypowiedzi informatorów

III.1.2. Tożsamość narodowa a język ojczysty w świetle danych oficjalnych (spisowych)

III.1.3. Wnioski

III.2. Bilingwizm (polilingwizm) w przeszłości i obecnie na obszarze jezioroskim i ignalińskim

III.2.1. „Mieszany kraj” − wielonarodowy i wielojęzyczny

III.2.2. Zmiany sytuacji językowej w XX wieku

III.2.3. Znajomość innych niż ojczysty języków mieszkańców obszaru jezioroskiego i ignalińskiego w świetle danych oficjalnych

III.2.4. Typy bilingwizmu (polilingwizmu)

III.3. Zakres interferencji języków współfunkcjonujących na Litwie

III.3.1. Zakres interferencji języka litewskiego

III.3.2. Zakres interferencji języka białoruskiego

III.3.3. Zakres interferencji języka rosyjskiego

III.4. Geograficzny i społeczny zasięg polszczyzny − przeszłość i teraźniejszość

III.5. Zmiany sytuacji językowej. Zakres i funkcje języka polskiego w przeszłości i obecnie

III.5.1. Język domowy i sąsiedzki (lokalny)

III.5.2. Język nauczania

III.5.3. Język religii

III.5.4. Zmiany zachodzące w latach 2000-2011

III.6. Świadomość językowa. Miejsce języka polskiego w systemie wartości mieszkańców, jego prestiż

III.7. Wnioski

Rozdział IV. CECHY JĘZYKOWE O ZBLIŻONEJ FREKWENCJI W OBU ODMIANACH POLSZCZYZNY: JEZIOROSKIEJ I IGNALIŃSKIEJ

IV.1. Odmienne miejsce akcentu

IV.2. Przejście nieakcentowanego e > i/y

IV.3. Repartycja o pochylonego

IV.3.1. Jasne o na miejscu u (ó)

IV.3.2. Wymowa u na miejscu o

IV.4. Grupy -ija, -yja w wyrazach zapożyczonych

IV.5. Wtórne depalatalizacje spółgłosek

IV.6. Zmiany rodzaju gramatycznego rzeczowników niemające podłoża fonetycznego

IV.7. Końcówka -aj w N. lp. rzeczowników żeńskich
IV.8. Formy 1. os. lmn. czasu przeszłego

IV.9. Wtórne formy iteratywne

IV.9.1. Wtórne formy iteratywne z morfemem tematycznym -iwa-/ -ywa-

IV.9.2. Wtórne formy iteratywne z morfemem tematycznym -a-

IV.9.3. Frekwencja wtórnych form iteratywnych i ich charakterystyka

IV.10. Regionalne formy zaimkowe typu naszy, samy

IV.11. Regionalne formacje zaimkowe typu ichny, jejny

IV.12. Sufiksy -ci, -ć, -cik w zaimkach nieokreślonych

IV.13. Sufiks przymiotnikowy -eńki i jego warianty fonetyczne -ańki, -ińki/ -yńki

IV.14. Sufiks rzeczownikowy -uk

Rozdział V. CECHY JĘZYKOWE RÓŻNICUJĄCE FREKWENCYJNIE OBA WARIANTY POLSZCZYZNY (JEZIOROSKĄ I IGNALIŃSKĄ)

V.1. Przejście nieakcentowanego e, o > a (tzw. akanie)

V.1.1. Przejście nieakcentowanego o > a

V.1.2. Przejście nieakcentowanego e > a

V.1.3. Wymiana e, o > a w określonych pozycjach morfologicznych

V.1.4. Hiperyzmy na tle unikania akania

V.2. Tzw. ukanie (przejście nieakcentowanego o > u)

V.2.1. Ukanie w pozycji poakcentowej

V.2.2. Ukanie w pozycji przedakcentowej

V.2.3. Frekwencja ukania i jego zakres

V.2.4. Zróżnicowanie idiolektalne realizacji nieakcentowanego o

V.3. Wymiany głosek u, u ˆ , v

V.3.1. Wymiana v > u

V.3.2. Wymiana v > u ˆ

V.3.3. Wymiana u > v

V.4. Wymowa samogłoski e jako e a

V.5. Upraszczanie lub zachowanie geminat

V.6. Wtórne palatalizacje spółgłosek

V.7. Postać partykuły/spójnika czy

V.8. Formy 1. os. lp. czasu przeszłego

V.9. Odmienna dystrybucja prefiksów czasownikowych

Zakończenie
Bibliografia

Wykaz skrótów zbadanych miejscowości i ich charakterystyka

Wykaz skrótów oznaczających informatorów i ich charakterystyka

Spis tabel, wykresów, map

Reziume

Summary

Aneks. Mapy rejonu jezioroskiego i ignalińskiego

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl