KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okł

Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

230 stron
ISBN: 978-83-65667-44-1
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI:
Przedmowa

Rozdział I. Wprowadzenie

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2. Baza materiałowa

3. Słowotwórstwo polszczyzny w interpretacji kognitywnej − syntetycznie o stanie badań na tle słowiańskiej i anglosaskiej literatury przedmiotu

Rozdział II. Semantyka kognitywna jako źródło inspiracji prezentowanych w tym tomie badań słowotwórczych

1. O podejściu kognitywnym w opisie zjawisk słowotwórczych

2. O Langackerowskim modelu gramatyki z perspektywy słowotwórczej

3. O teorii integracji przestrzeni mentalnych Fauconniera i Turnera jako podstawie interpretacji struktur słowotwórczych

Rozdział III. Procesy kognitywne odzwierciedlające się w strukturach słowotwórczych

1. Porównanie i obrazowanie

1.1. Wyodrębnianie schematów

1.2. Kategoryzowanie i ujmowanie danej sytuacji na różnych poziomach konkretyzacji

1.3. Rozpoznawanie udziału poszczególnych komponentów w wyrażeniu (rozkładalność i kompozycjonalność jako cechy derywatów słowotwórczych)

1.4. Pojmowanie jednej struktury w kategoriach innej: metaforyzacja i scalanie pojęć

1.5. Ujmowanie sceny w kategoriach „figura/ tło” − profilowanie podstawowych kategorii gramatycznych oraz ich wewnętrznej struktury

1.5.1. Struktury słowotwórcze o profilu: rzecz

1.5.2. Profilowanie ról archetypowych

2. Ocena obrazowanej sytuacji

Rozdział IV. Pochodność słowotwórcza

1. Pochodność synchroniczna w słowotwórstwie strukturalistycznym

2. Pochodność słowotwórcza w paradygmacie kognitywno-komunikacyjnym

2.1. Kognitywna funkcja motywacji słowotwórczej

2.2. Komunikacyjna funkcja motywacji słowotwórczej; studia przypadków

2.2.1. Rola wiedzy o świecie w ustalaniu znaczenia wyrażenia (jego parafrazy słowotwórczej i motywacji)

2.2.2. Rola kontekstu w interpretacji jednostek słowotwórczo pochodnych

2.2.2.1. Kontekst a dynamika aktu słowotwórczego w procesach komunikacji

2.2.2.2. Analiza kontekstowa formacji studniówka w znaczeniu ‘sto dni rządu’

Rozdział V. Akty nominacji w perspektywie kognitywnej

1. Procesy percepcji i konceptualizacji w aktywności nominacyjnej

2. Wyrazy pochodne i ich struktury pojęciowe

2.1. Derywaty słowotwórcze jako jednostki odzwierciedlające skonceptualizowany ogląd rzeczywistości

2.2. Derywaty słowotwórcze jako jednostki oparte na skonceptualizowanej wiedzy o świecie

3. Podobieństwo między pojęciami jako podstawa relacji słowotwórczych

3.1. Interpretacje przedstrukturalistyczne i strukturalistyczne

3.2. Interpretacje kognitywne; studia przypadków

4. Obrazowanie i profilowanie w strukturach słowotwórczych

4.1. Derywaty słowotwórcze jako jednostki wyrażające ukształtowane relacje między sieciami konceptualnymi

4.2. Wymiary obrazowania w derywatach słowotwórczych; studium przypadku

Rozdział VI. Derywaty w perspektywie komunikacyjnej

1. Uwagi wstępne

2. Słowotwórcza systemowość i asystemowość derywatów w tekście

2.1. Systemowe innowacje słowotwórcze

2.2. Asystemowe innowacje słowotwórcze

2.3. Skalarność analogii słowotwórczej

2.4. Analogia słowotwórcza w interpretacji kognitywnej

3. Typy kontekstów i ich rola w tworzeniu i rozumieniu innowacji; studia przypadków

3.1. Konteksty językowe

3.2. Konteksty kulturowe i sytuacyjne

4. Zjawiska słowotwórcze w użyciu językowym − studium przypadku

4.1. Bieżąca przestrzeń dyskursu − pojęcie i zakres

4.2. Dlaczego badam composita z segmentami bio- i eko-?

4.3. Kontekstowe „umocowania” złożeń z bio- i eko- − uwagi ogólne

4.4. Znaczenia struktur z członami bio- i eko- konkretyzowane kontekstowo i ich profile semantyczne

4.5. Napięcie między nadawcą i odbiorcą

4.6. Funkcje derywatów z bio- i eko- w wybranych typach przekazu medialnego

4.7. Podsumowanie

5. Innowacje słowotwórcze jako rezultaty kreowanej on-line integracji formalnej i pojęciowej; studium przypadku

6. Podsumowanie

Rozdział VII. Systematyzacje jednostek słowotwórczych

1. Relacja podobieństwa jako podstawa opisu systemu słowotwórczego

2. Słowotwórcze systematyzacje w interpretacji kognitywnej

2.1. Prototypowe i peryferyjne derywaty i formanty słowotwórcze

2.2. Derywaty w modelu radialnym

2.3. Schematy słowotwórcze

2.4. Kategorie słowotwórcze

Rozdział VIII. Zbieżności teorii W. Doroszewskiego z późniejszym modelem kognitywnym R. Langackera (wybrane kwestie)

1. Do czego odsyłają znaki językowe: do świata czy do myśli o nim?

2. Świadomość indywidualna a społeczny charakter języka

3. Dynamiczny charakter znaczenia

4. Rola percepcji i skojarzeń w pojęciowym i językowym ujmowaniu świata

5. Rola analogii w słowotwórstwie

6. Podsumowanie

Rozdział IX. Teoria onomazjologiczna Milosˇa Dokulila a kognitywno- -dyskursywne spojrzenie na derywaty

1. Derywaty słowotwórcze i ich struktury pojęciowe

2. Kategorie onomazjologiczne jako struktury pojęciowe ujmujące różne aspekty rzeczywistości

2.1. Stopnie wyspecyfikowania bazy onomazjologicznej w interpretacji Milosˇa Dokulila

2.2. Procesy profilowania jako wyraz mechanizmów nazwotwórczych w semantyce kognitywnej; poziom uszczegółowienia − jeden z wymiarów profilowania

2.3. Podobieństwo między zestawianymi koncepcjami

3. Stopień eksplicytności/implicytności derywatów słowotwórczych

3.1. Ujęcie Milosˇa Dokulila

3.2. Ujęcie Ronalda Langackera: kompozycjonalność i rozkładalność znaczeń

4. Produktywność w słowotwórstwie − jej dynamiczny charakter

4.1. Dwa aspekty i typy produktywności w ujęciu Dokulila

.2. Produktywność w ujęciu Ronalda Langackera

5. Podsumowanie

Rozdział X. Perspektywy słowotwórczych badań porównawczych inspirowanych semantyką kognitywną

1. Horyzont badań

2. Ogólne zadania badawcze

Źródła

Bibliografia prac cytowanych w tomie

Spis rysunków

Summary

Indeks przedmiotowy

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl