KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
PF71-91ee32b6

Prace Filologiczne Tom LXXI (71) 2018

43.20 zł Produkt chwilowo niedostępny

366 stron
ISSN: 0138-0567
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka
Wydawnictwo: Bel Studio

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 • OD REDAKCJI
 • Dorota Adamiec
  Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku
  Development of the Hydrological Vocabulary in the Polish Language of the 17th and 18th Centuries
 • Janusz S. Bień
  Otwarty dostęp do zasobów lingwistycznych w praktyce
  Open Access to Linguistic Resources in Practice
 • Renata Bronikowska
  Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – perspektywy badawcze
  Predicative Structures Containing a Feminine Adjective in the Old Polish Language – Research Perspectives
 • Marta Chojnacka-Kuraś
  Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych
  Medical Communication as an Area of Linguistic Research
 • Monika Czerepowicka, Sebastian Przybyszewski
  Wstępne uwagi o negacji w wielowyrazowych jednostkach werbalnych
  On Negation in Verbal Multiword Units. Preliminary Remarks
 • Artur Czesak, Łukasz Szałkiewicz, Sebastian Żurowski
  Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego
  Dobry słownik [‘Good dictionary’] as a New Type of Polish Language Dictionary
 • Grzegorz Dąbkowski
  Od ilości do jakości. Analiza porównawcza leksyki dwóch powieści Wacława Holewińskiego
  From Quantity to Quality. Comparative Analysis of Vocabulary in Two Wacław Holewiński’s Novels
 • Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa
  „Poradnik Językowy on-line” – nie tylko digitalizacja. Cele, założenia i perspektywy
  „Poradnik Językowy Online” – Digitization and Beyond: Aims, Assumptions, Perspectives
 • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Natalia Siudzińska
  Współczesna nienormatywna wymowa głosek [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Charakterystyka fonetyczna i interpretacja fonologiczna zjawiska
  Contemporary Non-Standard Pronunciation of Polish Sounds [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Phonetic Characteristics and Phonological Interpretation
 • Izabela Duraj-Nowosielska
  Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim
  Intents and Intending in the Polish Language
 • Marta Falkowska
  Sposoby konstruowania empatycznego punktu widzenia (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemie uchodźców i imigrantów)
  Constructing an Empathetic Point of View (as Exemplified by Selected Newspaper Articles on Refugees and Immigrants)
 • Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
  Uwagi o niestandardowych realizacjach miejsc walencyjnych
  On Non-Standard Implementations of Valence
 • Irena Jaros
  Z badań słowotwórstwa w gwarach. Problemy metodologiczne
  Word Formation in Local Dialects. Selected Methodological Problems
 • Iwona Kaproń-Charzyńska
  Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności
  Selected Mechanisms of Linguistic Creativity in the Context of Secondary Orality
 • Anna Kisiel, Marzena Stępień
  Jak karczować znane ścieżki? O jednostkach języka, włącznikach i metatekście na przykładzie ciągów że ażże tak
  How to Clear the Well-Known Paths? On Language Units, Operators like że and Metatext
 • Iwona Kosek
  Pełny czy defektywny? O ustalaniu paradygmatów związków frazeologicznych
  Complete or defective? Describing Paradigms of Polish Phraseological Units
 • Anna Kozłowska
  Badania nad składnią (nie tylko) Norwida – osiągnięcia i postulaty
  Studying (not only) Norwid’s Syntax – Achievements and Demands
 • Agnieszka A. Niekrewicz
  Leksyka i frazeologia memetyczna we współczesnej polszczyźnie
  Memetic Lexical Compounds in the Contemporary Polish
 • Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Derwojedowa, Marek Łaziński, Piotr Pęzik
  Narodowy Korpus Języka Polskiego – co dalej?
  National Corpus of Polish: What’s Next?
 • Agnieszka E. Piotrowska
  Kształtowanie się znaczeń czasownika czuć i jego derywatów czasownikowych w dobie staropolskiej
  An Overview of the Meanings of the Verb czuć and its Derivatives in the Old-Polish Period
 • Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
  Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’
  East-Slavic Borderland Influences as Exemplified in the Names for Ant and Ants’
 • Nest Kazimierz Sikora, Barbara Żebrowska
  Badania językowo-kulturowej świadomości młodego pokolenia mieszkańców wsi (na przykładzie okolic Krakowa)
  Linguistic Awareness and Cultural Identity of the Young Generation of Rural Residents (on the Example of the Vicinity of Cracow)
 • Izabela Stąpor
  Obce nazwy własne i ich adaptacja do języka Polonii brazylijskiej (na podstawie „Gazety Polskiej w Brazylii”)
  Foreign Proper Names and Their Adaptation into the Language of Polish Community in Brazil (on the Basis of „Gazeta Polska w Brazylii” [„Polish Newspaper in Brazil”])
 • Magdalena Trysińska
  YouTube – nowe źródło materiału w badaniach nad kompetencjami komunikacyjnymi dzieci
  YouTube and Children’s Communicative Competence – a New Source of Research Data
 • Krystyna Waszakowa
  O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych (interpretacja zjawiska z punktu widzenia relacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego)
  On Systemic and Asystemic Derivatives (as Interpreted from the Point of View of Interrelations Between Speech Act Participants)
 • Mariola Wołk
  W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego
  On Being Strange – Prolegomena to Semantic Description
 • Aleksandra Żurek
  Zmiany nazwisk konwertytów z judaizmu na chrześcijaństwo (na podstawie ksiąg metrykalnych parafii dziewiętnastowiecznej Warszawy)
  Changes of the Surnames of Converts from Judaism to Christianity as Exemplified in Warsaw Parishes’ Registers (1826–1850)

tagi

Możesz lubić także…

Produkt chwilowo niedostępny

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl