KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
16

Szesnastowieczne przekłady Pisma Świętego na język polski (1551-1599) jako gatunek nowożytnej książki formacyjnej

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

192 stron
ISBN: 978-83-65667-65-6
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Renesansowe tłumaczenia Pisma Świętego na język polski zajmują zaszczytne miejsce w repozytorium pamięci narodowej, w refleksji historycznojęzykowej są uważane za istotny czynnik w rozwoju narodowych języków literackich i przejaw postępującej samoświadomości językowej.
Translacje zaskakują wielością odniesień, wzajemnymi nawiązaniami, tak do rodzimej tradycji, jak i europejskich wzorów. Co ciekawe, tłumacze twórczo czerpali z tradycji lokalnej, a na obszarach kontaktu z prawosławiem – także cerkiewno-słowiańskiej. (…)
Materiał językowy, jaki udało się pozyskać w wyniku prac nad przeglądarką, jest na tyle obszerny i bogaty, że jego wszechstronne i wyczerpujące omówienie wymaga pogłębionych studiów (w  tym analiz dużej ilości danych) oraz  wiedzy wykraczającej często poza wąską dziedzinę lingwistyki. Niniejszy tom zawiera opracowania wstępne.

W  rozdziale pierwszym – Zasady edycji w Przeglądarce wersetów równoległych szesnastowiecznych przekładów Ewangelii – zostały przedstawione założenia projektu, jego podstawa źródłowa oraz  zasady edycji w  przeglądarce zamieszczonej na  stronie projektu (www.ewangelie.uw.edu.pl). (…)
W  następnym rozdziale – Szesnastowieczne drukarstwo biblijne w kontekście kulturowym i socjolingwistycznym – znalazła się charakterystyka przekładu jako artefaktu oraz wybór danych socjolingwistycznych związanych z kulturą książki w wiekach dawnych. (…)
W  rozdziale trzecim zatytułowanym Genologia i tekstologia lingwistyczna wobec tradycji edytorstwa i dawnego pojęcia tekstu podejmuję rozważania metodologiczne na temat różnych koncepcji tekstu – w ujęciu tekstologii i edytorstwa, te zaś konfrontuję ze  staropolskim rozumieniem terminów tekst ko(n)tekst || współtekst. Tematykę genologiczną dotyczącą przekładów jako form przekazu Słowa Bożego rozwijam w  rozdziale czwartym zatytułowanym Wernakularna || narodowa wulgata jako książka formacyjna (z  perspektywy genologii lingwistycznej).

[W rozdziale] Zwieńczenie formalne, układ tekstu, deklaracja auctoritas, skróty biblijne  analizie zostały poddane inne elementy paratekstowego wyposażenia książki – spisy treści, nagłówki ksiąg i żywa pagina.”

Ze Wstępu Autorki

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Zasady edycji w Przeglądarce wersetów równoległych szesnastowiecznych przekładów Ewangelii

1. Podstawa źródłowa pracy

2. Założenia edycji

3. Szczegółowe zasady edycji

4. Złożone struktury tekstowe drukowanej Biblii jako problem edytorski

II. Szesnastowieczne drukarstwo biblijne w kontekście kulturowym i socjolingwistycznym

1. Przekład Pisma Świętego jako produkt sztuki drukarskiej – artefakt i tekst

2. Przekład Pisma Świętego jako produkt sztuki drukarskiej – dane ilościowo-jakościowe

3. Książki i ludzie. Uwagi o posiadaczach Biblii w świetle danych bibliologicznych

3.1. Indywidualni odbiorcy drukowanej Biblii (wybrane przykłady)

3.2. Drukowana polska Biblia w przestrzeni zinstytucjonalizowanej

III. Genologia i tekstologia lingwistyczna wobec tradycji edytorstwa i dawnego pojęcia tekstu

1. Uwagi o ewangelii jako gatunku biblijnym i formach jej przekazu

2. Stan badań i uwagi o metodzie

3. Wokół pojęcia tekstu. Wybrane zagadnienia

4. Genologia i tekstologia lingwistyczna wobec tradycji edytorstwa

5. Uwagi na temat dawnego rozumienia tekstu i kontekstu

IV. Wernakularna || narodowa wulgata jako książka formacyjna (z perspektywy genologii lingwistycznej)

1. Wulgata jako normatywny przekaz Pisma Świętego

2. Wulgata vs. wulgata

V. Zwieńczenie formalne, układ tekstu, deklaracja auctoritas, skróty biblijne

1. Układ tekstu jako formalny wyróżnik nowożytnej wulgaty

1.1. Delimitacja fakultatywna

2. Deklaracja auctoritas jako paratekstowy wykładnik modalności nowożytnych wulgat

3. Tytuły, nazwania i skróty ksiąg biblijnych

Zakończenie

Bibliografia

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl