KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wo33

Wiek Oświecenia „Uniwersytet” T.33

32.40 zł Produkt chwilowo niedostępny

403 stron
ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI

Pro memoria Francois Rosset, Bronisław Baczko (1924-2016). Pożegnanie. (Wypowiedź w czasie otwarcia trzeciego Kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego w Poznaniu, 15 września 2016 roku)

Artykuły i rozprawy

Bogusław Dopart, Profesor, historyk, krytyk. Kazimierz Brodziński jako wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stanisław Janeczek, Kołłątajowska reforma Akademii Krakowskiej na tle przemian szkolnictwa wyższego w XVIII wieku

Roman Dąbrowski, Między Gimnazjum Wołyńskim a Uniwersytetem Wileńskim. Euzebiusz Słowacki jako nauczyciel i wykładowca

Monika Stankiewicz-Kopeć, Leon Borowski − wykładowca akademicki i nauczyciel poetów

Noty o autorach

Stanisław Witecki, Oświecony katolicyzm trydencki. Księgozbiory duchowieństwa parafialnego diecezji płockiej w okresie pontyfikatu biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego

Jerzy Dygdała, Toruński inteligent z XVIII wieku (nauczyciel, ochmistrz dworu, guwerner, dziennikarz, pisarz miejski, rajca, pastor) w poszukiwawaniu zatrudnienia. Przypadków Tobiasa Baucha (1731-1795), redaktora „Patryoty Polskiego” ciąg dalszy

Agata Wdowik, Zdrojowe salony Europy. Polacy w Bath oraz Spa w 2. połowie XVIII wieku (w świetle wybranych źródeł biblioteczno-archiwalnych w Wielkiej Brytanii oraz Belgii)

Patrycja Bąkowska, Ekspresja podmiotowości w „Bardzie polskim” Adama Jerzego Czartoryskiego

Małgorzata Marcinkowska-Malara, Czytanie poetów polskiego oświecenia „Nad tekstami Karpińskiego” − Klewinowo, 16-21 maja 2016 roku

Noty o autorach

Recenzje

Pełna dokumentacja działalności sejmików województw poznańskiego i kaliskiego z czasów Augusta III. Rec.: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wyd.Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015 [Jerzy Dygdała]

Odkrywanie pamiętników Stanisława Augusta post editiones 2012 et 2013. Rec.: Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie, pod red. Anny Grześkowiak-Krwawicz, Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, Muzeum Łazienki Królewskie,Warszawa 2015; Teresa Kostkiewiczowa, Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte, Arx Regia − Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie − Muzeum,Warszawa 2015 („Studia i Materiały”, t. IV) [Barbara Judkowiak]

Wzorowa edycja ważnych źródeł. Rec.: Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II et ses plus proches collaborateurs (1764-1796), e´dition, introduction et commentaires Zofia Zielińska, traduction de l’ introduction et des commentaires Krystyna Zaleska, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015 [Edyta Pętkowska]

Epos doby klasycyzmu. Rec.: Roman Dąbrowski, Epopeja w literaturze polskiego oświecenia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015 [Roman Krzywy]

O dwu światach bliskich sobie? Rec.: Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia i wyobraźnia, pod red. Barbary Mazurkowej,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015 [Magdalena Partyka]

O radykalnym Oświeceniu, kosmopolityzmie i religii uniwersalnej. Rec.: Filozofia Oświecenia. Radykalizm− religia− kosmopolityzm, red. Justyna Miklaszewska, Anna Tomaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 [Tomasz Szymański]

Dwa wydania nowej biografii Stanisława Leszczyńskiego, czyli jak gorsza edycja zastępuje lepszą. Rec.: Maciej Forycki, Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk 1677-1766, Wydawnictwo WBPiCAK, Biblioteka „Kroniki Wielkopolskiej”, Poznań 2006; Maciej Forycki, Stanisław Leszczyński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2016 [Jerzy Dygdała]

Ważkie uzupełnienia na temat Ignacego Krasickiego. Rec.: Józef Tomasz Pokrzywniak, Ignacy Krasicki. Wśród pisarzy polskiego oświecenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 [Roman Doktór]

O Krasickim − człowieku i pisarzu. Rec.: Krystyna Stasiewicz, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014 [Klara Leszczyńska-Skowron]

Wokół fraka i kontusza. Rec.: Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015 [Aleksandra Norkowska]

„Nasz poczciwy Wybicki”. Rec.: Edyta Pętkowska, Biografia intelektualna Józefa Wybickiego w latach 1794-1806, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016 [Piotr Kąkol]

Słownik − instrument badawczy bogactwa utopii. Rec.: Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumie`res, pod red. Bronisława Baczki, Michela Porreta i Franc¸ois Rosseta, przy współpracy Mirjana Farkasa i Robina Majeura, Georg E´diteur, Cheˆne-Bourg 2016 [Stanisław Świtlik]

Między biegunami oświecenia. Rec.: Lumie` res, mate´ rialisme et morale. Autour de Diderot − textes re´unis en hommage a` Jean-Claude Bourdin, (dir.) Colas Duflo, Paris, Publications de la Sorbonne, „La Philosophie a` l’œuvre”, 2016; Alain Guyot, Analogie et re´cit de voyage. Voir, mesurer, interpre´ ter le monde, Paris, Classiques Garnier, 2012 [Izabella Zatorska]

Niebezpieczne związki Rousseau i Diderota w oczach świata. Rec.: Izabella Zatorska (red.), Rousseau et Diderot. Traduire, inerpre´ ter, connaıˆtre. Actes du colloque organise´ a` Varsovie 2-4 de´cembre 2013, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2016 [Kamil Popowicz]

Zapomniany klasyk: Jacques-Bernardin- Henri, kawaler de Saint-Pierre. Rec.: Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres comple` tes − tome I: Romans et contes. E´dition de Jean-Michel Racault, Guilhem Armand, Colas Duflo et Chantale Meure. Classiques Garnier, Paris 2014; Bernardin de Saint-Pierre et l’oce´an Indien. Actes du colloque international organise´ a` La Re´union par le CRLHOI (Centre de recherches litte´raires et historiques de l’oce´an Indien) du 30 novembre au 4 de´cembre 2009, re´unis par Jean-Michel Racault, Chantale Meure et Ange´ lique Gigan. Classiques Garnier, Paris 2011; Jean-Michel Racault, Bernardin de Saint-Pierre. Pour une biographie intellectuelle, Honore´ Champion E´diteur, „Les dix-huitie`mes sie`cles” (n° 185), Paris 2015; Gabriel-Robert Thibault, Bernardin de Saint-Pierre. Gene`se et philosophie de l’œuvre, Hermann E´diteurs, coll. „Re´publique des Lettres”, Paris 2016 [Izabella Zatorska]

Zasady recenzowania

Informacje dla autorów

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl