KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
WO 35

Wiek Oświecenia „Warszawa wieku Oświecenia” T.35

32.40 zł Produkt chwilowo niedostępny

327 stron
ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
Mikołaj Getka-Kenig, Rozwój monumentalnej architektury Warszawy na
przełomie XVIII i XIX wieku a modernizacja przestrzeni publicznej

Tadeusz Cegielski, Loża. Polityka. Państwo

Aleksandra Norkowska, Pisarze oświecenia o ciszy w mieście

Elżbieta Wichrowska, Poezja desertowa Obiadów czwartkowych — mit
czy rzeczywistość?

Joanna Ziółkowska-Krzywda, Lata 1794/95 w Szkole Rycerskiej — AGAD,
AKP

Zofia Borzymińska, Położenie prawne Żydów w Warszawie w początkach
panowania Stanisława II Augusta

Varia
Agata Wdowik, Emocjonalność polskiego oświecenia w kontekście intelektualnej historii wody (w świetle badań po 1989 roku).

Rekonesans
Rozalia Kosińska, Publicystyka lat 1766–1768 wokół sprawy dysydenckiej

Recenzje

Wokół Szkoły Rycerskiej. Rec.: Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej
Mości i Rzeczypospolitej, red. Waldemar Bednaruk, Kamil Jaszczuk,
wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2016 [Joanna Ziółkowska-Krzywda]

My wszyscy z Niej…Wokół najnowszej edycji Konstytucji 3 Maja. Rec.: Konstytucja 3 Maja 1791. Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z archiwum Sejmu Czteroletniego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, wstęp i opracowanie Anna Grześkowiak-Krwawicz, Archiwum Główne Akt Dawnych, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2018 [Igor Barkowski]

Duchowość w dobie oświecenia. Rec.: Wiek XVIII — między tradycją
a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska i Tomasz Chachulski przy współpracy Jerzego Snopka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 [Stanisław Witecki]

Odnajdywanie kobiecej tożsamości. Rec.: Agnieszka Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca, Instytut Historii UAM, Poznań 2016 [Danuta Kowalewska]

„Dokoła” Franciszka Karpińskiego. Rec.: Czytanie Karpińskiego, pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 5, cz. 1–2 [Maria Janoszka]
Ignacego Potockiego rozprawa o architekturze. Rec.: Ignacy Potocki,
Remarks on Architecture. The Vitruvian Tradition in Enlightenment
Poland, edited and translated by Carolyn C. Guile, The Pennsylvania
State University Press, University Park, Pennsylvania 2015 [Ryszard Mączyński]

Sześć twarzy Potockiego. Rec.: Winckelmann — Potocki. O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, t. 3, red. Dorota Folga-Januszewska, Tomasz Chachulski, wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018
[Weronika Kocela]

„Rozdarte” eseje. Rec.: Krzysztof Mrowcewicz, Rękopis znaleziony na ścianie, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017 [Janusz Ryba]

Duety Jana Potockiego. Rec.: Janusz Ryba, Potocki (Jan) — w duetach.
(Ze światowcami w aneksie), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2018 [Wojciech Kaliszewski]

„Dubeltowy” wizerunek pamiętnikarza. Rec.: Jacek Głażewski, Konspiracja wyobraźni. Studium o pamiętnikach Jana Kilińskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 [Danuta Kowalewska]

Zbyt długie życie filozofa. Abbe ́ Raynal i rewolucja francuska. Rec.: L’Adresse a` l’Assemble ́e Nationale (31 mai 1791) de Guillaume-Thomas Raynal. Positions, pole ́miques, re ́percussions. Textes pre ́sente ́s et annote ́s par Hans-Ju ̈ rgen Lu ̈ sebrink, Socie ́te ́ Franc ̧aise d’E ́tude du Dix-huitie`me Sie`cle, Paris 2018 [Anna Grześkowiak-Krwawicz]
„L’Enclos des Lumie`res” czyli literatura francuskojęzycznej Szwajcarii
w badaniach Franc ̧ois Rosseta. Rec.: Franc ̧ois Rosset, L’Enclos des
Lumie` res. Essai sur la culture litte ́ raire en Suisse romande au XVIIIe sie`cle [Zagroda Oświecenia. Esej o kulturze literackiej Szwajcarii francuskojęzycznej w XVIII wieku], wyd. Georg Editeur, Cheˆne-Bourg 2017 [Marek Dębowski ]

Jarmark — gabinet osobliwości — klub dyskusyjny. Angielskie miesięczniki połowy wieku XVIII. Rec.: Paweł T. Dobrowolski, Świat ze słów: angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2018 [Anna Grześkowiak-Krwawicz]

Noty

Hołd dla Profesora Tomasza Pokrzywniaka. Rec.: Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. Grzegorz Raubo, Krzysztof Trybuś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, seria „Filologia Polska”,
nr 183 [Jacek Głażewski]
Polska ballada gotycka w nowym ujęciu. Rec.: Paweł Pluta, Polska ballada
gotycka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017 [Tomasz Jędrzejewski]

Spektakle osiemnastowieczne jako pretekst do opowiadania o teatrze
XXI wieku. Rec.: Piotr Morawski, Oświecenie. Przedstawienia, seria
„Teatr Publiczny. Przedstawienia 1765 –2015”, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 [Magdalena Raszewska]

Zasady recenzowania
Informacje dla autorów

tagi

Możesz lubić także…

Produkt chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl