KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
zaburzenia

Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona – nie tylko dyzartria

31.50 zł Produkt chwilowo niedostępny

631 stron
ISBN: 978-83-65667-04-5
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

Zaburzenia mowy u osób z chorobą Parkinsona – nie tylko dyzartria. Złożoność uwarunkowań trudności w komunikacji werbalnej.

 

„Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurodegeneracyjnych występujących u osób w wieku starszym. Częstość występowania schorzenia w populacji wynosi 0.15% i wzrasta z wiekiem (Friedman 2005a). W Polsce brakuje standardów kompleksowej opieki nad osobami z chorobą Parkinsona, obejmujących także terapię logopedyczną chorych. Niniejsze badanie dostarcza pierwszych danych dotyczących zaburzeń w funkcjonowaniu językowym i komunikacyjnym tej grupy osób, stanowi więc punkt wyjścia do opracowania zasad opieki logopedycznej nad tą grupą chorych. (…)

W polskim piśmiennictwie logopedycznym mowa osób z chorobą Parkinsona była dotychczas opisywana głównie pod kątem dyzartrii. Wstępne obserwacje kliniczne, poczynione podczas prowadzonej przeze mnie terapii logopedycznej osób z chorobą Parkinsona, wskazywały na obecność zaburzeń językowych u osób z tym schorzeniem. W światowym piśmiennictwie neurolingwistycznym i neuropsychologicznym wspomina się o możliwych zaburzeniach językowych u osób z PD, jednak doniesienia w tym zakresie nie są liczne (Altmann, Troche 2011). Jednocześnie brakowało badań dotyczących zaburzeń funkcjonowania językowego spowodowanych chorobą Parkinsona, przeprowadzonych na polskojęzycznej grupie chorych.

Opisany stan rzeczy stanowił asumpt do podjęcia badań nad zaburzeniami komunikacji werbalnej osób z chorobą Parkinsona.

Problemy postawione w badaniu brzmiały następująco:

1. Czy zaburzenia realizacyjne (pod postacią dyzartrii hipokinetycznej) stanowią jedyne podłoże trudności w komunikacji werbalnej u osób z choroba Parkinsona? Jeśli nie, jakie jeszcze trudności wynikające z zaburzeń motoryki aparatu mowy wykazują osoby z tym schorzeniem?

2. Czy u osób z chorobą Parkinsona występują nieprawidłowości dotyczące zachowań językowych i komunikacyjnych?

2.1. Czy u osób z chorobą Parkinsona obserwuje się trudności w przetwarzaniu treści językowych?

2.2. Czy osoby z choroba Parkinsona mają trudności w gramatycznej strukturyzacji przekazów werbalnych? Jaka jest charakterystyka obserwowanych trudności?

2.3. Czy osoby z chorobą Parkinsona mają trudności w formułowaniu przekazu w sposób zgodny z intencjami nadawcy i oczekiwaniami rozmówcy? Jaki jest charakter tych trudności?

3. Jakie są psychologiczne i neuropsychologiczne uwarunkowania obserwowanych zaburzeń?”

Ze Wstępu Autorki

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ PIERWSZY – PODSTAWY TEORETYCZNE PROWADZONYCH BADAŃ

Interdyscyplinarność badania logopedycznego

Język i mowa w perspektywie badań logopedycznych – sposób rozumienia pojęć, uzasadnienie wybranego stanowiska

Psycholingwistyczne modele procesów tworzenia i realizacji wypowiedzi

Neurobiologiczne i neuropsychologiczne podłoże mowy – przyjęte założenia

Komunikowanie się i mowa w dynamicznej organizacji

Wpływ uszkodzeń mózgu na funkcje językowe i komunikacyjne a prowadzone badania

Choroba Parkinsona – wybrane informacje

Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona opisane w piśmiennictwie

Terapia i leczenia osób z chorobą Parkinsona a tematyka badania

Informacje zawarte w piśmiennictwie a schemat diagnozy neurologopedycznej

ROZDZIAŁ DRUGI – METODOLOGIA BADAŃ

Cele badania

Pytania badawcze

Grupa badana

Metoda badania

Opis badania

Analiza danych

ROZDZIAŁ TRZECI – STUDIA PRZYPADKÓW

Badana A.P., lat 68

Badana B.M., lat 51

Badana I.S., lat 68

Badana J.R., lat 50

Badana J.S., lat 65

Badana K.O., lat 67

Badana K.R., lat 66

Badany M.Z., lat 61

Badany J.K., lat 77

Badany T.S., lat 64

Badany Z.W., lat 67

Badany J. Ż., lat 78

ROZDZIAŁ CZWARTY – CAŁOŚCIOWE UJĘCIE WYNIKÓW PORÓWNANIA MIĘDZY GRUPAMI BADANĄ I KONTROLNĄ
Wyniki badań psychologicznych

Wyniki badań logopedycznych

Wyniki badania możliwości językowych i komunikacyjnych

Próby nieróżnicujące grup badanej i kontrolnej – opis wyników

Próby różnicujące grupy badaną i kontrolną – opis wyników

Podsumowanie wyników i wnioski

Obraz objawów zaburzeń mowy jako kontinuum zaburzeń motorycznych i językowo-komunikacyjnych

Wnioski poznawcze

Wnioski praktyczne

Dyskusja wyników

ZAKOŃCZENIE

PIŚMIENNICTWO

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW
ANEKS

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl